Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

sleepybeauty
Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

July 16 2017

9356 f283
Reposted fromLittleJack LittleJack
sleepybeauty
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Zuzanna Celmer/Hala Odlotów
Reposted fromfloe floe viastonerr stonerr

July 14 2017

sleepybeauty
6816 51b0
Reposted fromAni-lewe Ani-lewe viasztukamatorka sztukamatorka

July 10 2017

I can’t explain what I mean. And even if I could, I’m not sure I’d feel like it.
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
(via thequotejournals)
Reposted fromLittleJack LittleJack
4254 2543 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
6229 8da7
Reposted fromLittleJack LittleJack
sleepybeauty
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viamybluebird mybluebird

July 09 2017

2534 31a7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viasadporn sadporn

July 07 2017

sleepybeauty
[...] kobiety są zawsze szczere, nawet w fałszu, bo zawsze są posłuszne jakiemuś naturalnemu uczuciu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot

July 03 2017

I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania.
Reposted frommakswilczur makswilczur viasomebunny somebunny
sleepybeauty

June 30 2017

sleepybeauty
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viainyou inyou
sleepybeauty
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viasmaller smaller
1982 c1ef
0370 5bc4

edgina: Upside-Down Mushroom Room by Carsten Höller

Reposted fromreckon reckon viaoversensitive oversensitive

June 26 2017

4709 bc69

June 25 2017

sleepybeauty
0808 79ab
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaszydera szydera
sleepybeauty
People say, "Don't you think you ought to be able to do it by yourself?" And I love this question because the answer is: You can't do it by yourself. That's the entire message of the last 10,000 years of human history. The self is insufficient. The ego will not suffice...you must humble yourself to the point where you admit that you can't do it unless you have help from someone whose idea of home is a cow flop
— Terence McKenna
Reposted frompsychedelics psychedelics viastonerr stonerr

June 24 2017

sleepybeauty
- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia? - Mam. - Na przykład? - Głód. - I co jeszcze? - Nuda.
— M. Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl